Nieuwsberichten van Adminta

Bedragen minimumloon 2018                                                                                                                                                        Salarisadministratie

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2018.

Per 1 januari 2018

Per maand, week en dag

Leeftijd                     Per maand           Per week             Per dag

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2018)

22 jaar en ouder       € 1.578,00            € 364,15             € 72,83

21 jaar                      € 1.341,30            € 309,55             € 61,91

20 jaar                      € 1.104,60            € 254,90             € 50,98

19 jaar                      €    867,90            € 200,30             € 40,06

18 jaar                      €    749,55            € 172,95             € 34,59

17 jaar                      €    623,30            € 143,85             € 28,77

16 jaar                      €    544,40            € 125,65             € 25,13

15 jaar                      €    473,40            € 109,25             € 21,85

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt. Werkt u parttime? Dan geldt het minimumloon, maar uw salaris hangt af van hoeveel uur u per week werkt.

Per uur

Fulltime werkweek in bedrijf        22 jaar en ouder        21 jaar      20 jaar     19 jaar     18 jaar     17 jaar     16 jaar    15 jaar

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2018)

36 uur                                                        € 10,12         € 8,60      € 7,09       € 5,57      € 4,81     € 4,00       € 3,50      € 3,04

38 uur                                                        €   9,59         € 8,15      € 6,71       € 5,28      € 4,56     € 3,79       € 3,31      € 2,88

40 uur                                                        €   9,11         € 7,74      € 6,38       € 5,01      € 4,33      € 3,60       € 3,15     € 2,74

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Nieuwsberichten van Adminta                  

Het urencriterium: wat telt mee en wat niet?                                                                                                                    Inkomstenbelasting

Voorwaarden urencriterium belasting

Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen - zoals aftrekposten - in aanmerking te komen. Je moet bijvoorbeeld minimaal 1.225 uur aan jouw bedrijf hebben besteed. Hier lees je voor wie het urencriterium geldt en wat alle voorwaarden zijn.

Het urencriterium - voor wie geldt het?

Alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting wordt gekeken of je voldoet aan het urencriterium. Aan de hand daarvan wordt namelijk bepaald of je lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen. Deze gelden als een soort compensatie voor het risico dat je als ondernemer loopt.

Het urencriterium en fiscale voordelen

Het urencriterium komt in beeld als je gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:

- De ondernemersaftrek (de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek)

- De oudedagsreserve (FOR)

Per 1 januari 2010 is voor de mkb-vrijstelling de eis vervallen om te voldoen aan het urencriterium.

Het urencriterium en de voorwaarden

Voor het urencriterium moet je (uitzonderingen daargelaten) aan twee voorwaarden voldoen:

Per kalenderjaar moet je minimaal 1.225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf. Heb je meerdere bedrijven, dan tel je de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt echter niet herrekend naar jaarbasis. Dus ook als je later in het jaar begint, bijvoorbeeld omdat je starter bent, moet je nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren zien te komen.

Je moet meer dan 50 procent van jouw totale arbeidstijd besteden aan jouw onderneming(en). De werkzaamheden die je verricht in bijvoorbeeld loondienst mogen dus niet de overhand krijgen, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld: Als je in een kalenderjaar 1.250 uur werkzaam was voor jouw onderneming, maar daarnaast ook 1.400 uur in loondienst was, voldoe je niet aan het urencriterium, omdat minder dan 50 procent van de totale gewerkte tijd (2.650 uur) betrekking had op jouw onderneming.

Welke werkzaamheden tellen mee?

Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn of improductief.

Je bepaalt zelf hoe je jouw bedrijf runt, de Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat je de uren kunt verantwoorden, bijvoorbeeld met een urenadministratie (zie onder).

Voorbeelden van werkzaamheden

Directe werkzaamheden:

- Voorbereiding op een opdracht

- Uitvoering

- Reizen: naar de opdrachtgever, maar ook woon-werkverkeer

Indirecte werkzaamheden:

- Administratie: boekhouding, facturen schrijven, rekeningen betalen

- Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten binnenhalen, adverteren

- Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden

- Werkruimte: onderhouden van pc's, kantoor opruimen

- Netwerken: contact leggen met potentiele opdrachtgevers op een netwerkbijeenkomst

- Het aanschaffen van bedrijfsapparatuur, zoals een telefoon of laptop

- Marketing: het maken en bijhouden van je website

Zorg voor een goede urenadministratie

Bij een eventuele inspectie van de Belastingdienst moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Een goede urenadministratie is daarbij van essentieel belang. Dit kan in de vorm van een agenda of in een apart overzicht in een spreadsheet-programma.

Maak het toetsbaar

De informatie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (e-mail)correspondentie of facturen.

Niet te algemeen

Een urenregistratie die te algemeen en te globaal is, voldoet niet als bewijsmateriaal. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Let op bij ziekte

Ziekte of arbeidsongeschiktheid gelden niet als verzachtende omstandigheid als je niet aan het benodigde aantal uren komt. Je mag dus alleen de uren meetellen die je daadwerkelijk hebt gewerkt, niet de uren die je had kúnnen werken als je gezond was gebleven.

Als je starter bent of zwanger

In de onderstaande gevallen wordt er soepeler omgesprongen met het urencriterium.

- Je bent een starter: je hoeft niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50 procent van de totale gewerkte tijd aan jouw onderneming(en) wordt besteed. Verder mag je de uren die je hebt besteed aan het voorbereiden op de start meerekenen.

- Je start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering: per kalenderjaar moet je minimaal 800 uur aan jouw onderneming besteden.

- Zwangerschap: als je het werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan mag je voor een periode van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof je deze wel had gewerkt.

Bron: www.dezaak.nl

Nieuwsberichten van Adminta

Wettelijk minimumloon omhoog per 1 januari 2017                                                                                                                           Salarisadministratie

Per 1 januari 2017 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,94 procent naar € 1.551,60 voor 23 jaar en ouder. Iedere werknemer heeft recht op een minimuminkomen. Voor werknemers vanaf 23 jaar geldt het wettelijk minimumloon (WML). Bent u jonger dan 23 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 23ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon.

Als u in deeltijd werkt, dan is het bruto minimumloon evenredig lager. Als u bijvoorbeeld drie volle dagen werkt, dan hebt u recht op 3/5 van het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor jongeren die gedeeltelijk leerplichtig zijn en nog enkele dagen per week onderwijs volgen. De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.

Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2017 Bron: Staatscourant, nr 60172

Het bruto minimumloon per 1 januari 2017, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2017 Bron: Staatscourant, nr 60172

Kosten onderneming niet aftrekbaar als persoonlijke verplichting                                                                                              Inkomstenbelasting

Uitgaven voor scholing kunnen onder voorwaarden een aftrekpost vormen in de inkomstenbelasting. Het moet gaan om de uitgaven die iemand doet voor het volgen van een opleiding, die is gericht op het verwerven van inkomen in box 1. De opleiding kan gevolgd worden om nieuwe vakkennis of bekwaamheid te verwerven, maar ook om bestaande vakkennis of bekwaamheid in stand te houden.

Een procedure voor de rechter ging over de vraag of iemand de door zijn echtgenote gemaakte opleidingskosten in aftrek kon brengen. Opmerkelijk was dat de echtgenote een zelfstandige ondernemer was en dat de opleiding betrekking had op het op peil houden van de vakkennis van de echtgenote. De opleidingskosten vormden dus kosten van de onderneming en konden in mindering gebracht worden op de winst uit onderneming van de echtgenote. Dat had tot gevolg dat de man deze kosten niet als scholingsuitgaven in aftrek kon brengen. Anders dan de man meende heeft hij hierin niet de vrije keus. Het enkele feit dat de echtgenote na toepassing van de zelfstandigenaftrek een zo lage winst had dat aftrek van de gemaakte kosten fiscaal geen nut had, maakte dat niet anders.

Copyright adminta.nl - Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy - Realisatie door Skytz Winschoten

Appen met ons? Klik hieronder om te beginnen+316 209 274 79 img 1